Wyszukiwarka
aktualności i przetargi reszta serwisu


Patron

Prof. zw. dr hab. med. Mieczysław Walczak (1925-2005)
Profesor Mieczysław Walczak urodził się 15 września 1925 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Tutaj podjął naukę w szkole podstawowej, a następnie w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki. W czasie wojny wywieziony został do obozu pracy koło Bremy, gdzie przebywał do zakończenia wojny. Po powrocie do kraju kontynuował naukę w gimnazjum w Kościanie. Po uzyskaniu matury, rozpoczął w 1948r. studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom lekarza uzyskał 31 lipca 1953 roku.

Już w czasie studiów podjął pracę naukowo-badawczą, początkowo jako wolontariusz, a następnie asystent, a po obronie rozprawy doktorskiej jako adiunkt Zakładu Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Poznaniu. W Zakładzie tym prowadził m.in. badania dotyczące patofizjologii gonad oraz kory nadnerczy. Efektem tych badań była rozprawa doktorska, przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. med. Tadeusza Kurkiewicza, „O histochemii i histofizjologii kory nadnercza morskiej świnki w przebiegu doświadczalnego gnilca z równoczesnym podawaniem ACTH”. Na podstawie tej rozprawy uzyskał 30 grudnia 1960 roku stopień doktora nauk medycznych.
Równolegle z działalnością naukową, prowadzoną w Zakładzie Histologii i Embriologii, Profesor Mieczysław Walczak interesował się zagadnieniami związanymi z praktyczną pediatrią. W związku z powyższym 1 kwietnia 1963 roku zmienił miejsce pracy, przechodząc do Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu, w którym pracował do przejścia na emeryturę. W Instytucie Pediatrii pełnił wiele funkcji, m.in. w okresie 1.08.1980r. - 30.09.1982r. był Dyrektorem tego Instytutu.

Profesor Mieczysław Walczak był pionierem diabetologii wieku rozwojowego w Polsce oraz jednym z pionierów endokrynologii wieku rozwojowego. Był inicjatorem powstania pierwszej w Polsce placówki, która zajmowała się dziećmi z cukrzycą oraz jednej z pierwszych w Polsce placówek, która zajmowała się chorobami endokrynnymi u dzieci i młodzieży. Efektem Jego zainteresowań było wyodrębnienie z II Kliniki Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu początkowo Samodzielnej Pracowni Endokrynologii, a następnie Zakładu Endokrynologii, który z czasem przekształcił się początkowo w III Klinikę Chorób Dzieci, a następnie Klinikę Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego.
Dorobek naukowy profesora Mieczysława Walczaka obejmuje ponad 300 publikacji i komunikatów zjazdowych. Zdecydowana większość to publikacje z zakresu auksologii, endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego, przy czym znaczna ich część dotyczy nieprawidłowości płciowych u dzieci i młodzieży oraz patofizjologii osi enteroinsularnej.
W grupie publikacji dotyczących nieprawidłowości płciowych u dzieci i młodzieży na podkreślenie zasługują pionierskie studia dotyczące „Histochemii niektórych oksydaz w gonadach osobników z zespołem Klinefeltera”, w których przedstawił m.in. zachowanie reduktaz tetrazoliowych NADH i NADPH, dehyrogenaz glukozo-6-fosforanowej, α-glicerofosforanowej, 3-β-ol steroidowej, mleczanowej i bursztynianowej. W pracy tej jako pierwszy w świecie wykazał istnienie nieprawidłowości enzymatycznych w kanalikach plemnikotwórczych i gruczołach Leydiga jąder ulegających zeszkliwieniu. Unikalne badania profesora Mieczysława Walczaka dotyczyły również „Zachowania się odczynów histochemicznych na niektóre oksydoreduktazy i hydrolazy w guzkach tarczycy u dzieci”, z oceną odległych rezultatów operacyjnego sprowadzania niezstąpionych jąder („Long-term results of undescended testicle operative treatment”). Wyniki tych badań opublikował m.in. w Progress in Pediatric Surgery.
Efektem zainteresowań Profesora Mieczysława Walczaka była, przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. med. Olecha Szczepskiego, rozprawa habilitacyjna pt. „Nieprawidłowości płciowe u dzieci”. Na podstawie tej rozprawy Rada Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu nadała 14 grudnia 1966 roku Profesorowi Mieczysławowi Walczakowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.
Profesor Mieczysław Walczak opracował także własną klasyfikację zaburzeń cielesno-płciowych u młodocianych, którą przedstawił m.in. „Zarysie pediatrii (V wydanie, pod red. O. Szczepskiego i M. Walczaka) oraz w monografii pt. „Nieprawidłowości płciowe u dzieci i młodzieży” (PWN Warszawa-Poznań 1985).
Profesor Mieczysław Walczak był jednym z pionierów badań nad osią enteroinsularną. W tym zakresie zajmował się m.in. „Czynnością sekrecyjną kwasu solnego żołądka u dzieci otyłych z hiperinsulinemią” oraz zależnościami między „Wydzielaniem żołądkowego HCl a poziomem gastryny i insuliny w surowicach krwi w wybranych jednostkach chorobowych u dzieci”. Prace te dotyczyły dziewcząt z zespołem Turnera oraz dzieci z niskorosłością, zaburzeniami funkcji tarczycy i fenyloketonurią.
Profesor Mieczysław Walczak przez wiele lat zajmował się również auksologią, a szczególnie fizjopatologią procesów dojrzewania płciowego. W tym zakresie przedstawił nie tylko szereg publikacji i wykładów, ale był także koordynatorem wielu programów naukowych, spośród których do najistotniejszych należały badania prowadzone w ramach programu „Współczesna rodzina Polska – przeobrażenia, uwarunkowania i kierunki rozwoju”, oraz „Badania rozwoju noworodków z ciąż nieprawidłowych i zagrożonych”.
Profesor Mieczysław Walczak był w Polsce pionierem badań nad cukrzycą wieku rozwojowego oraz twórcą kompleksowej opieki nad tymi dziećmi. Był również inicjatorem utworzenia pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych w świecie rejestru dzieci chorych na cukrzycę insulinozależną. Rejestr ten prowadzony był pod nazwą „Wielkopolskiego Rejestru Cukrzycy Insulinozależnej”. Rejestr ten umożliwiał określenie częstości występowania cukrzycy insulinozależnej w populacji wieku rozwojowego zamieszkałej na terenie Wielkopolski.
Profesor Mieczysław Walczak jako pierwszy w Polsce opracował także kompleksowy model opieki nad dziećmi z cukrzycą. We współpracy z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN był również jednym z twórców pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych w świecie prototypu pompy infuzyjnej do podawania insuliny u dzieci.
Profesor Mieczysław Walczak był twórcą poznańskiej szkoły endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego.
Przez wiele lat Profesor Mieczysław Walczak pełnił funkcję konsultanta województwa leszczyńskiego w zakresie pediatrii i medycyny szkolnej oraz Przewodniczącego Zespołu Konsultantów tego województwa. Przez wiele lat był ponadto członkiem Krajowego Zespołu Specjalistów w zakresie balneoklimatologii, sprawując specjalistyczny nadzór nad sanatoriami dla dzieci oraz sanatoriami dla matek z dziećmi. W latach 1983-94 był także członkiem nadzoru specjalistycznego z zakresu diabetologii, a w latach 1979-92 Przewodniczącym Zespołu Konsultantów Uzdrowiska Kołobrzeg.
Przez wiele lat patronował także Sanatorium dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą oraz Otyłością w Osiecznej k. Leszna, przekształconym następnie w Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży. Po przejściu na emeryturę został Honorowym Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Sanatorium Dziecięcego w Osiecznej k. Leszna. W uznaniu działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz Jego zaangażowania na rzecz sanatorium a po jego przekształceniu na rzecz Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w 2006 roku Szpitalowi temu nadano imię Profesora Mieczysława Walczaka.
Przez wiele lat Profesor Mieczysław Walczak był także konsultantem Szpitala Uzdrowiskowego dla Dzieci z Cukrzycą „Słoneczko” w Kołobrzegu. Przez wiele lat był również doradcą ds. orzecznictwa diabetologicznego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Chorych z Cukrzycą oraz zastępcą Przewodniczącego Krajowej Komisji Kół Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą. Wielokrotnie sprawował także medyczny nadzór nad koloniami i obozami dla dzieci z cukrzycą.
Profesor Mieczysław Walczak był również kontynuatorem wydawanego początkowo pod redakcją prof. Jonschera, a następnie pod redakcją prof. O. Szczepskiego podręcznika dla lekarzy i studentów p.t. „Zarys Pediatrii”. Był również Naczelnym Redaktorem V wydania tego podręcznika, z którego korzystało wiele pokoleń studentów i lekarzy pediatrów. W ogłoszonym w 1979 roku przez Światową Organizację Zdrowia „Międzynarodowym Roku Dziecka” przygotował również okolicznościowe periodyki, opublikowane pod patronatem „Endokrynologii Polskiej” i „Przeglądu Pediatrycznego”.
Przez wiele lat Profesor Mieczysław Walczak był także członkiem Rad Naukowych Instytutu Balneoklimatycznego oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, jak również członkiem wielu Komitetów Redakcyjnych. m.in. „Endokrynologii Polskiej”, „Przeglądu Pediatrycznego”, „Pediatrii Praktycznej”, „Diabetologii Polskiej” oraz „Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Wieku Rozwojowego”. Profesor Mieczysław Walczak był także członkiem wielu komitetów naukowych oraz redaktorem lub współredaktorem pamiętników z licznych konferencji i zjazdów, w tym Zjazdów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz wielu Konferencji, m.in. konferencji p.t. „Okres dojrzewania” (12-krotnie), „Endocrinum-79” oraz „Endokrynologia Regionu Wielkopolsko-Lubuskiego”. Był także kierownikiem wielu kursów doskonalących z zakresu diabetologii i endokrynologii wieku rozwojowego, a szczególnie andrologii i tyreologii, m.in. organizowanych pod patronatem CMKP.
Profesor Mieczysław Walczak uczestniczył również w wielu kongresach i konferencjach zagranicznych, m.in. odbył kilkumiesięczny staż w czołowym ośrodku endokrynologii dziecięcej w Zürichu (Szwajcaria).
Profesor Mieczysław Walczak pełnił także wiele funkcji społecznych, m.in. funkcję Przewodniczącego Sekcji Endokrynologicznej i Przewodniczącego Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Przewodniczącego Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Był również członkiem Zarządu Oddziałów Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Cyto.- i Histochemików oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Profesor Mieczysław Walczak był także inicjatorem utworzenia, a następnie Przewodniczącym Sekcji Andrologii Wieku Rozwojowego oraz organizatorem, a następnie Przewodniczącym Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych. Profesor Mieczysław Walczak do 1991 roku przewodniczył również Sekcji Patofizjologii Klinicznej Komisji Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej Oddziału PAN w Poznaniu, a następnie został członkiem Komitetu Rozwoju Człowieka PAN.
Profesor Mieczysław Walczak był promotorem 17 przewodów doktorskich, w zdecydowanej większości z zakresu endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego oraz opiekunem 5 przewodów habilitacyjnych. Profesor Mieczysław Walczak wykształcił 4 profesorów, w tym jednego przebywającego na stałe w Stanach Zjednoczonych. Wypromował również 25 specjalistów z zakresu pediatrii, 4 z endokrynologii i 2 z diabetologii.
Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz zaangażowanie w pracach na rzecz poprawy opieki nad matką i dzieckiem, 17 października 1975r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a 1 kwietnia 1988r. tytuł profesora zwyczajnego. Za swoją działalność naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę I° i II° przyznaną przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
W uznaniu zasług za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną profesor Mieczysław Walczak wyróżniony został wieloma odznaczeniami i medalami, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem im. Tadeusza Pawlikowskiego, Medalem za zasługi w rozwoju województwa leszczyńskiego oraz Medalem za wzorową pracę w służbie zdrowia. Za działalność na rzecz dzieci i ich rodzin otrzymał również wiele innych odznaczeń i wyróżnień, w tym m.in. medal im. dr Henryka Jordana, 3-krotnie odznakę „Przyjaciela Dziecka” oraz Honorową Odznakę miasta Poznania.
Przede wszystkim jednak prof. Mieczysław Walczak był wybitnym naukowcem oraz nauczycielem szerokiej rzeszy pediatrów, endokrynologów i diabetologów dziecięcych, często pełniących obecnie nie tylko zaszczytne funkcje na terenie naszego kraju, ale również zagranicą oraz orędownikiem działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad dziećmi.
 

 

       Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej
       ul. Zamkowa 2
       64 -113 OSIECZNA

tel. 65 520 34 95, 535 04 77, 535 03 49     
e-mail:
rehabilitacja@osieczna.com.pl     
www.rehabilitacja.osieczna.com.pl